Deze maur.nl reclame maakt gebruik van Pathos, omdat ze vooral inspelen op een blije emotie. Door het vrolijke muziekje, de simpele tekst en de leuke animatie krijg je een goed gevoel. De woorden “Klein, zacht, fris, sterk, wit, gekleurd” etc. zijn op een toepasselijke manier uitgebeeld in de animatie met telkens een maur.nl als uitgangspunt. Ook is hier gebruik gemaakt van Repetitio. Deze woorden worden telkens een keer herhaald, waardoor je ze gemakkelijk onthoudt. Het liedje blijft al snel in je hoofd hangen omdat deze zo simpel is en gebruik maakt van herhaling. Het wordt de kijker dus ingepeperd. Verder wordt er gebruik gemaakt van een Verbo-picturaal schema. De tekst wordt door het beeld aangevuld.